OPENS

Mladi su pokretačka snaga dešavanja u gradu – Mladi su u centru!

OPENS je Savez udruženja čiji je zadatak da zajedno sa svojim partnerima kroz niz aktivnosti, projekata, programa, dešavanja, inicijativa pokaže da je mnogo vrata koja mogu da se otvore za transfer energije, znanja, iskustva, informacija i da se i tako mogu jačati kapaciteti mladih ljudi. OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku. Kroz programsko delovanje podiže kapacitete mladih, udruženja mladih i za mlade i senzibiliše javni i privatni sektor u odnosu na pitanja mladih. Ono što OPENS savez zagovara u procesu transforamcije omladinske politike, jeste kreiranje programskog višegodišnjeg finansiranja i kreiranja institucija na lokalnom nivou osnovanih od strane republičkih i lokalnih organa u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva po predloženom modelu OPENS-a.

Motivisani smo da upoznamo što više mladih ljudi sa OPENS programima i aktivnostima. Želimo da pokažemo da smo adekvatan društveni akter kao omladinska organizacija od kredibiliteta, da na osnovu potrebe mladih, predlažemo i učestvujemo u kreiranju omladinske politike. Mladi imaju moć da kreiraju društvo u kome žele da žive!

Ciljevi

Podstičemo aktivno učešće mladih u društvu! Različitim mehanizmima, programima, zagovaranjem i radom, godinama bojimo grad OPENS bojama i otvaramo vrata mladima ka ostvarenju njihovih snova! OPENS celokupnu komunikaciju kreira i vodi direktno ili indirektno kroz četiri navedena opšta cilja:

Želimo da:

TRANSFORMACIJA OMLADINSKE POLITIKE

1.1 Stvaranje povoljnijeg i funkcionalnijeg pravnog okvira za održivu omladinsku politiku

1.2. Uspostavljanje platforme za delotvorniji dijalog među akterima omladinske politike

1.3. Stvaranje održive infrastrukture za realizaciju omladinske politike (“Prostor mladima”)

Želimo da:

SENZIBILIZACIJA AKTERA OMLADINSKE POLITIKE I ZAJEDNICE 

2.1. Podizanje svesti kod donosilaca odluka o važnosti uključivanja mladih i njihovog učešća u društvenim promenama/procesima

2.2. Promocija vrednosti od značaja za mlade

2.3. Unapređena međusektorska saradnja u pružanju usluga, servisa i podrške mladima

Želimo da:

OSNAŽIVANJE CIVILNOG SEKTORA 

3.1. Razvoj znanja i veština (kompetencija) za pružanje kvalitetnih i održivih usluga za mlade

3.2. Povećanje umreženosti i održivost omladinskih i organizacija za mlade kroz tehničku podršku, mentorstvo i finansijsku podršku

Želimo da:

DIREKTAN RAD SA MLADIMA 

4.1. Obezbeđivanje bolje informisanost mladih

4.2. Razvoj znanja, veština i vrednosti kod mladih

4.3. Podrška ličnom i socijalnom razvoju mladih

4.4. Unapređenje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

NOVI SAD 2019. GODINE

Novi Sad je grad koji odiše energijom mladih. Bilo da su u pitanju festivali, sportske aktivnosti, obrazovanje, aktivizam – mladi su pokretačka snaga svih dešavanja u gradu. U to ime Novi Sad ponosno je tokom 2019. godine nosio titulu Omladinske prestonice Evrope – #OPENS2019!

Ipak, i pre osvajanja te titule, Novi Sad je bio pionir omladinske politike. Sistemska briga o mladima razvija se od 2010. godine kroz akcioni plan za mlade, ali i deo gradskog budžeta za kreiranje sopstvenog sadržaja u gradu i učestvovanje u donošenju odluka na nivou grada.

Titula omladinske prestonice Evrope je veliko priznanje za mlade ljude i potvrda da stvaraju nešto dobro. Ona je u 2019. godini  bila prilika da Novi Sad postane go to mesto za mlade iz Srbije, regiona i Evrope. Kroz program #OPENS2019, mladi su dobili nove prostore omladinske klubove, centre, info tačke, unapređene zdravstvene i socijalne usluge u gradu, podršku da stvaraju i inoviraju, priliku da unaprede svoja znanja i veštine, razmenjuju iskustva i mišljenja sa mladima iz Evrope, mogućnost da utiču na razvoj svog grada.

Ali tu ne sme da bude kraj.

NOVI SAD POSLE 2019. GODINE

Vizija OPENS-a tokom kreiranja tog sistema  je bila održivost, tako da i nakon predaje titule, Novi Sad nastavi da bude grad otvorenih i sistemski rešenih pitanja omladinske politike. Titula Omladinske prestonice Evrope nam je pružila mogućnost da možemo da utičemo na zajednicu u kojoj živimo, da učimo i radimo, kao i da pokrenemo neke promene i uverimo i druge u isto. Zbog toga je odgovornost ka daljem razvijanju uspostavljenog sistema u dosadašnjem znanju i iskustvu, kao i u narednom periodu učenja.

Sve naše dalje aktivnosti usmerene su unapređivanje ambijenta koji neguje šanse za mlade i uvereni smo da su započeti procesi odličan temelj.

Motivacija

Naša osnovna motivacija je da Novi Sad i nakon 2019. godine bude grad mladih, grad u kome su mladi aktivni građani, grad koji će podstaći sve ostale gradove da kreiraju svoje sadžaje za mlade i grad u koji mladi rado dolaze i u njemu ostaju. Naš osnovni princip je da posmatramo mlade kao pozitivan resurs za razvoj, a ne problem koji treba rešiti. Odgovaranjem na potrebe mladih unapređujemo kvalitet njihovog života i učešća u društveno-političkim procesima.

Želimo da Novi Sad i Srbija otvore širom svoja vrata Evropi!

Vizija:

Mladi u Srbiji su zdravi, ekonomski nezavisni, ravnopravni i aktivno doprinose održivom razvoju zajednice u kojoj žive i žele u njoj da ostanu.

Misija:

Koristeći postignuća i iskustva iz procesa Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019, OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku.