PROGRAM JAČANJA KAPACITETA – POZIV ZA MENTORE

POZIVI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA I EKSPERTE ZA PRUŽANJE MENTORSKE PODRŠKE JAČANJA KAPACITETA OMLADINSKIH I ORGANIZACIJA ZA MLADE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI FANDREJZINGA I  RAZVIJANJA PROGRAMA ZA MLADE […]