POŠALJI SVOJ PREDLOG ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MLADIMA

Prvi sastanak Radne grupe koju sačinjavaju predstavnici kabineta predsednice Vlade Repbulike Srbije, drugih državnih organa i institucija, udruženja mladih i za mlade, kao i njihovih saveza, održan je 27. februara.

Ovim sastankom započet je participativan proces izrade Zakona o mladima koji će biti vođen najboljim interesima mladih kao što je bio i rad na izradi Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine, a koja je usvojena januara ove godine.

U zvaničnom dopisu ministra turizma i omladine Huseina Memića, naovde se sledeće činjenice:

Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) je donela Narodna skupština Republike Srbije 5. jula 2011. godine, stupio je na snagu 16. jula 2011. godine, a primenjuje se od 17. januara 2012. godine. Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.

Cilj zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit.

Zakon o mladima predstavlja osnovu za institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike, njegovo donošenje je predstavljalo realizaciju javne politike koja se odnosi na mlade, prema opštem konsenzusu je značajan, jer uspostavlja pravni okvir u domenu sprovođenja omladinske politike, uvodi značajne pojmove i definicije. Zakon je dobro prihvaćen od mladih i svih subjekata omladinske politike i sprovodi se u praksi.

Međutim, od donošenja zakona, nastupile su izmene u pravnom sistemu Republike Srbije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Zakona o mladima, a postojeći pravni okvir je potrebno unaprediti na osnovu iskustava stečenih u dosadašnjoj primeni, prestanku razloga za postojanje pojedinih zakonskih rešenja i radi stvaranja pravnog okvira za dalji dinamičan razvoj usmeren na poboljšanje i unapređivanje položaja mladih.

Osnovne i suštinske izmene koje treba da obezbedi novi tekst Zakona o mladima tiču se sledećih pitanja:

1) unapređenje sistema finansiranja i sufinansiranja programa i
projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, unapređenja kriterijuma i postupka za odobravanje programa i obezbeđenje mehanizma finansiranja projekata koji su od
posebnog značaja za Republiku Srbiju;

2) unapređenja koordinacije nosilaca omladinske
politike u vođenju omladinske politike i ostvarivanju funkcija praćenja stanja u oblasti omladine;

3) unapređenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

4) stvaranje uslova za profesionalizaciju i standardizaciju omladinskog rada, kancelarija za mlade, saveta za mlade i prostora za mlade.

U okviru procesa izrade Nacrta, pozivaju se svi zainteresovani – javnost, mladi, ustanove, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti, kao i sva druga zainteresovana lica – da svoje predloge, sugestije i primedbe dostave isključvio u elektronskom obliku na mejl adresu omladina@mto.gov.rs do 12. marta 2023. godine. 

Nakon završetka ovog dela postupka pripreme Nacrta zakona i nakon razmatranja dostavljenih komentara, Ministarstvo turizma i omladine će izraditi Nacrt i objaviti na svojoj internet stranici i veb aplikaciji eKonsultacije na Portalu e-Uprava, radi sprovođenja dodatnih konsultacija sa svim zainteresovanim licima o predloženim rešenjima.

Očekuje se da će Zakon o mladima do kraja 2023. godine postatu deo Skupštinske procedure.

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »