POZIV ZA EKSPERTE ZA IZRADU ANALIZE DONATORSKE POLITIKE

27 Jul/2021 Objavljeno u Vesti

Otvoren je poziv za ekpserte za izradu analize donatorske politike u Srbiji sa fokusom na davanja omladinskim, udruženjima za mlade i njihovim savezima. Angažman eksperta trajaće od avgusta do novembra 2021. godine. Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“ radi ostvarenja ciljeva projekta „U centru održive omladinske politike“ sarađuje sa svim relevantnim akterima omladinske politike, uključujući Ministarstvo omladine i sporta i jedinice lokalnih samouprava, kako bi unapredio donatorksu politiku u Srbiji, osnažio udruženja mladih i za mlade da konkurišu za finansijska sredstva različitih donatora i obezbedio održivost programa za mlade predlažući model organizovanja mreže omladinskih centara u Republici Srbiji.

Obim posla i odgovornost Autora:
 Analiza treba da sadrži pregled davanja udruženjima građana (omladinskim, udruženjima za mlade i njihovim savezima) u Srbiji za period 2019-2021. godine;
 Analiza treba da pokaže prednosti, nedostatke i ograničenja međunarodnih programa dostupnih za udruženja (omladinska, za mlade i njihovim savezima);
 Predmet analize treba da bude i uticaj COVID-19 pandemije u 2020. godini na davanja udruženjima (omladinskim, za mlade i njihovim savezima);
 Analiza bi trebala da sadrži i odgovor na pitanja: ko u Srbiji daje za omladinska, udruženja za mlade i njihove saveze; da li su programi namenjni “grassroots” ili iskusnim udruženjima; po kom osnovu donatori definišu ciljeve i prioritetne oblasti za koja namenjuju sredstva;
 Analiza bi trebala da sadrži i preporuku donatora o vrsti i nivou potrebnih kapaciteta udruženja (omladinskih za mlade i njihovih saveza) da povlače sredstva iz međunarodnih fondova;
 Analiza treba da obuhvati najmanje 10 međunarodnih donatora (programa) otvorenih za omladinska, udruženja za mlade i njihove saveze iz Republike Srbije;
 Autor je u obavezi da dostavi lektorisani dokumnet Analize donatorske politike i sažetak dokumenta sa zaključcima.

Pravo na prijavu imaju:
1.Fizička lica, rezident Republike Srbije, ili grupa fizičkih lica, rezidenata Republike Srbije, koje/a poseduje/u neophodno, dokazivo profesionalno iskustvo u primeni, praćenju i proceni šeme grantova, jake analitičke veštine i sposobnost da se informacije predstave na sažet i razumljiv način.
2. Pravno lice koje se bavi pružanjem usluga ili savetovanjem u primeni, praćenju i proceni šeme grantova na teritoriji Republike Srbije.
Podstičemo prijave žena; ljudi iz etničkih, nacionalnih ili rasnih manjina; LGBTI + pojedinca i osoba sa invaliditetom.

Način i rok dostavljanja ponude:
U cilju podnošenja ponude za izradu Analize donatorske politike u Srbiji sa fokusom na davanja za omladinska, udruženja mladih i njihovim savezima, potrebno je dostaviti:
 Izvod iz registra Agencije za privredne registre (samo za pravna lica),
 Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga – Ponudu (Prilog 1)
 Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog 2) (samo za pravna lica)
 Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog 3)
 Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog 4)
 CV-jeve eksperta/eksperata
 Referentnu listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti
Vrednost ponude ne sme prelaziti 200.000 RSD (bruto).

Za više informacija i konkursnu dokumentaciju koju je potrebno ispuniti prilikom prijave, potrebno je preuzeti  na sledećem LINKU.  Nakon preuzetih obrazaca, finalnu konkursnu dokumentaciju potrebno je poslati na mejl sa subjektom “Prijava na javni poziv za izradu Analize donatorske politike u Srbiji” najkasnije do 03.08.2021. godine u 23:59 časova.