UČEŠĆE MLADIH…

Zahvaljujući tituli Omladinske prestonice Evrope, Novi Sad je postao brojniji za 2 nova mehanizma na lokalnom nivou.

U martu 2016. godine održana je sednica omladinskih organizacija na kojoj je formiran  Novosadski Omladinski Forum (NOF), koji je okupio  60 omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih. Vremenom je postao omladinska struktura koja predstavlja mlade i omladinski civilni sektor Novog Sada pred gradskim strukturama. Njegova je misija da udruženo i složno deluje kroz procese zagovaranja, aktivnog učešća i izgradnje pouzdanog partnerstva u cilju unapređenja položaja mladih i društvenog razvoja Grada Novog Sada.

Strateški priroriteti NOF-a su:

1.Povećanje učešća mladih u procesu donošenja odluka u Gradu Novom Sadu

2.Unapređenje internih kapaciteta i resursa NOF-a

Istinski značaj i učinak za mlade NOF je ostvario kroz učešće mladih u komisiji za odobravanje projekata kojima se realizuje Lokalni akcioni plan za mlade (LAP), kao i kroz delegiranje mladih predstavnika u Savetu za mlade na teritoriji  Grada Novog Sada.

Rešenjem Gradonačelnika Grada Novog Sada obrazovan je Savet za mlade na teritoriji Grada Novog Sada kao radno savetodavno telo Gradonačelnika Grada Novog Sada, a čine ga predstavnici Grada u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, Kancelarija za mlade, zajednički predstavnik saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci. Njegov zadatak je da daje mišljenja i preporuke Gradonačelniku u vezi sa unapređenjem uslova za sprovođenje omladinske politike na teritoriji Grada. Тakođe, inicira i predlaže planove i programe za unapređenje uslova za aktivno uključivanje mladih u život i rad društvene zajednice. Podstiče mlade da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskih aktivnosti i kreiranju omladinske politike, u saradnji sa donosiocima odluka na teritoriji Grada i drugo u skladu sa Rešenjem. Savet za mlade  Grada Novog Sada služi kao podrška u rešavanju pitanja od važnosti za mlade.

 

Novosadski omladinski forum i Savet za mlade na teritoriji Grada Novog Sada primer su dobre prakse kako umrežavanje i aktivno učešće može doprineti boljem položaju mladih kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou zemlje i regiona.

 

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »