UNAPREĐENJE ONLAJN NAČINA U RADU SA MLADIMA

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS uz finansijsku podršku grada Novog Sada, u okviru programa „Mladi ljudi, velika dela“  r a s p i s u j e:

 JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKTA PODRŠKE ORGANIZACIJAMA ZA MLADE I ORGANIZACIJAMA MLADIH KAO ODGOVOR NA IZAZOVE PANDEMIJE – UNAPREĐENJE ONLAJN NAČINA RADA SA MLADIMA

I Javni konkurs se raspisuje za finansiranje projekta podrške organizacijama za mlade i organizacijama mladih namenjenim unapređenju onlajn načina rada sa mladima kao odgovor na izazove pandemije u okviru programa „Mladi ljudi, velika dela“ definisanim programom iz Aplikacije „Novi Sad Omladinska prestonica Evrope 2019“ (stub VI – JAČANJE  KAPACITETA OMLADINSKIH ORGANIZACIJA; opens2019.rs), a podrazumeva projekat čija je realizacija predviđena u 2020. godini. Sredstva su obezbeđena Planom finansijskog poslovanja realizacije projektnih aktivnosti tokom 2020. godine OPENS iz budžeta grada Novog Sada, kao podrška OPENS projektu koji je proglašen projektnom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i to za: Realizaciju programa MLADI LJUDI, VELIKA DELA.

II Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih i udruženja za mlade, koji su osnovani u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon) i registrovani u Agenciji za privredne registre; imaju sedišta i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Novog Sada i koje nisu podržane kroz OPENS trogodišnji program podrške (Omladinski budžet otvara vrata).

III Obrasce za prijavu preuzimaju se uz tekst konkursa na opens2019.rs. Obrasce je potrebno poslati elektronskim putem na office@opens2019.rs sa naznakom: Konkurs „Podrška unapređenju onlajn načina rada sa mladima“.

Sva dokumentacija podnosi se u 1 (jednom) primerku.

Učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:

1. Obrazac predloga projekta 

2. Obrazac predloga budžeta projekta – detaljno razrađen budžet projekta. 

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

IV Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019 – OPENS (opens2019.rs).

Poslednji dan za podnošenje prijava je: 28.10.2020.

V Postupak Javnog konkursa sprovešće stručna komisija koju imenuje Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS.

VI Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu. Takođe, za nepotpune prijave će se smatrati one prijave u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni.

VII ŠTA JE PROGRAM PODRŠKE ORGANIZACIJAMA ZA MLADE I ORGANIZACIJAMA MLADIH KAO ODGOVOR NA IZAZOVE PANDEMIJE – PODRŠKA UNAPREĐENjU ONLAJN NAČINA RADA SA MLADIMA

Polazna osnova

Proglašenje pandemije i vanredno stanje u velikoj meri uticali su na rad organizacija civilnog društva. Organizacije su pokazale da su spremne da brzo i kvalitetno reaguju, da se prilagode specifičnostima krize sa kojom se društvo suočava, kao da je taj odgovor bude komplementaran sa potrebama mladih, kao njihovih korisnika, ali i šireg društva. Pored truda da se redovne usluge i programi koje pružaju mladima održe i u situaciji vanrednog stanja i pandemije, organizacije su svoj doprinos dale i u regrutaciji i koordinaciji volontera angažovanih na pripremi paketa humanitarne pomoći za najugroženije, kao i izgradnji privremenih kovid ambulanti. Organizacije su aktivno bile uključene i u oblasti pružanja psihosocijalne pomoći, humanitarne pomoći i informisanja. Sa druge strane organizacije su se i same suočavale, i suočavaju se i dalje sa velikim izazovima u svom radu kako bi odgovorile na potrebe mladih, ali i izazovima sopstvene održivosti. Pandemija i vanredna zdravstvena situacija ima ozbiljan uticaj na sve aspekte društva i utiče ne samo na zdravlje i ekonomije, već u velikoj meri na pružanje usluga i servisa za mlade i direktan rad sa njima. Organizacije civilnog društva u toku pandemije pokazale su se kao jedan od ključnih partnera državi, kako pri prvom odgovoru na krizu i brzo reagovanje tako i u obezbeđenju neophodnih usluga i servisa za mlade. Na kapacitete i iskustva organizacija u budućnosti treba računati kako bi se iskoristili svi postojeći kapaciteti za podršku građanima, posebno u vremenima velikih kriza. S druge strane potrebno je ulagati sistemski, programski i institucionalno u organizacije kako bi mogle neometano nastave sa radom. Ulaganjem u organizacije ujedno se ulaže u razvijanje programa, usluga i servisa neophodnih za odgovaranje na potrebe mladih i stvara se podsticajno okruženje za mlade.

Ciljevi i prioriteti programa

Osnovni cilj Programa podrške unapređenju onlajn načina rada sa mladima je obezbeđenje povoljnih uslova za prevazilaženje izazova koje organizacije mladih i za mlade imaju u radu sa mladima i odgovaranju na njihove potrebe, ali i izazovima sopstvene održivosti, kao posledica pandemije.

Specifični ciljevi Programa podrške unapređenju onlajn načina u radu sa mladima su:

CILJ 1 – Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade u pogledu onlajn načina rada sa mladima, kao brzi odgovor na promenjene uslove i nove potrebe društva usled pandemije;

CILJ 2 – Podizanje svesti i promovisanje važnosti usluga i servisa koje organizacije mladih i za mlade pružaju svojoj ciljnoj grupi u periodu pandemije, i adekvatna priprema za potencijano pogoršanje epidmiološke situacije i njenih posledica po direktan rad sa mladima;

 CILJ 3 – Prilagođavanje postojećeg sadržaja organizacija mladih i za mlade na novonastalu situaciju i korišćenje novih metoda u onlajn radu sa mladima namenjenih prilagođavanju aktivnosti za vreme pandemije i uključivanju što većeg broja mladih iz različitih društvenih grupa.

Glavni prioritet Programa podrške unapređenju onlajn načina u radu sa mladima biće odgovaranje na potrebe organizacije civilnog društva koje su bile suočene sa brojnim teškoćama u radu tokom pandemije, koje su otežavale njihov direktan rad sa mladima, a istovremeno dale velik doprinosu u prevazilaženju posledica pandemije. Prioritet programa je da se organizacije mladih i za mlade prilagode specifičnostima krize sa kojom se društvo suočava, kao da je taj odgovor bude komplementaran sa potrebama mladih, kao njihovih korisnika, ali i šireg društva.

VIII Kroz ovaj javni poziva biće podržane organizacije mladih i za mlade sa sedištem u Novom Sadu, koje nisu podržane kroz OPENS trogodišnji program podrške: „Omladinski budžet otvara vrata“.

Sredstva namenjena realizaciji projekta moraju biti utrošena na besplatne usluge za mlade iz domena onlajn načina u radu sa mladima:

Dodeljeni grantovi mogu biti utrošeni u sledeće svrhe:

-Zakup online platformi za sprovođenje konkretnih programa za mlade

-Prilagođavanje postojećeg tekstualnog, video i audio sadržaja i metoda kako bi se uključili mladi sa različitim smetnjama u razvoju

-Plaćanje korišćenja digitalnih metoda koje uključuju veći broj mladih

-Kupovina neophodne opreme sa jasnim ciljem upotrebe

-Sufinansiranje postojećih projekata/programa za koje je neophodno obezbediti sredstva do kraja 2020. godine

-Kupovina edukativnog materijala

Sredstva namenjena realizaciji projekta treba da budu utrošena do 15 decembra 2020. godine. Sredstva nabavljena kroz realizaciju projekta mogu biti korišćena i nakon 2020. godine

(npr: zakup zoom platforme u periodu od 6 meseci). Projekat može da obuhvata i ranije nabavljena sredstva koja je organizacija prikupila iz sopstvenih sredstava, koja odgovaraju na potrebe projekta i visinu granta, zaključno sa 1.10.2020. godine. Izveštaj o realizaciji projekta potrebno je dostaviti do 20.12.2020. godini. Ukupan iznos koji je dostupan na osnovu ovog javnog konkursa za podnošenje predloga projekta je 500.000 dinara. OPENS zadržava pravo da ne dodeli sva dostupna sredstva ako prijave nisu ispunile zadate kriterijume. Svaki projekat predložen u okviru ovog javnog konkursa može biti do 30 000 dinara. Grant mora da pokrije sve prihvatljive troškove aktivnosti.

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS NEĆE finansirati:

-Pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

-Pristigle pasivne kamate;

-Kupovina zemlje ili zgrada;

-Plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta;

-Dnevnice (dnevnice, po potrebi, uključiti u predviđene naknade za obavljanje predviđenog posla);

-Pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;

-Pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;

-Plaćanje usluge prevoza vazdušnim ili vodenim saobraćajem;

-Postavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

IX KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:

Pri evaluaciji pristiglih prijava stručna komisija će bodovati elemente kriterijuma pristiglih predloga projekta na sledeći način:

  1. tehnička ispunjenost zahteva – 10 bodova
  2. pređašnje iskustvo aplikanta u radu sa mladima – 55 bodova
  3. stručni, odnosno kapaciteti za rad u radu sa mladima – 20 bodova
  4. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta – 10 bodova
  5. finansijski plan – 5 bodova

Predlozi projekata sa najvećim brojem bodova će biti izabran i podržan za finansiranje.

X Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 1 (jednim) projektom.

XI Dodatne informacije se mogu dobiti u OPENSu na telefon 069/2019 334 radnim danima od 9 do 17 časova ili na e-mail: dobrila@opens2019.rs

XII NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA NA KONKURS

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte na adresu office@opens2019.rs sa naznakom u nazivu: Konkurs „Podrška unapređenju onlajn načina rada sa mladima“ Blagovremene su sve prijave koje stignu na adresu do 28.10. 2020. godine u 23:59. Konkursna dokumentacija mora biti na propisanim obrascima i poslata u PDF formatu.

XIII NAČIN OBAVEŠTAVANjA O ODLUCI O DODELI SREDSTAVA

OPENS će najkasnije do 31.10. od dana zatvaranja konkursa na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji staviti na uvid javnosti spisak svih učesnika na konkursu, kao i rezultate konkursa i podržane predloge programa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »