Konkurs – “Uključi se, pronađi rešenje”

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS uz finansijsku podršku grada
Novog Sada, u okviru programa „UKLjUČI SE, PRONAĐI REŠENjE“

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANjE PROJEKTA PODRŠKE NEFORMALNIM GRUPAMA – SREDNjOŠKOLSKIM UČENIČKIM IDEJAMA U OKVIRU PROGRAMA
“ Uključi se, pronađi rešenje ”
U 2019. GODINI

I      Javni konkurs se raspisuje za finansiranje projekta podrške neformalnim grupama – srednjoškolskim učeničkim idejama u okviru programa „Uključi se, pronađi rešenje“ definisanim programom iz Aplikacije „Novi Sad Omladinska prestonica Evrope 2019“ (stub VII – KA INKLUZIVNIM OMLADINSKIM POLITIKAMA – 7.2. OMLADINSKI PARTICIPATIVNI BUDžET OTVARA VRATA; opens2019.rs), a podrazumeva projekat čija je realizacija predviđena u 2019. godini.
Sredstva su obezbeđena Planom finansijskog poslovanja realizacije projektnih aktivnosti tokom 2019. godine OPENS iz budžeta grada Novog Sada, kao podrška OPENS projektu koji je proglašen projektnom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i to za:
Realizaciju projekta OMLADINSKI PARTICIPATIVNI BUDžET OTVARA VRATA.

II      Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih i udruženja za mlade koji su osnovani u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon) i registrovani u Agenciji za privredne registre; imaju sedišta i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Novog Sada, upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

III      Obrazac prijave preuzima se uz tekst konkursa na opens2019.rs

Učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:

1. Obrazac predloga budžeta projekta – detaljno razrađen budžet projekta (obavezno je navesti vrstu troška, jedinicu mere, količinu, cenu i ukupnu vrednost),
2. Obrazac za prijavu udruženja – detaljno popunjen
3. Kopiju akta o registraciji kod nadležnog organa,
4. Kopiju dela statuta udruženja, organizacije koji se odnosi na delatnost organizacije,
5. Kopiju Obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje udruženja/organizacije,
6. Biografiju udruženja sa podacima o stručnim, odnosno kapacitetima za rad sa neformalnim grupama i mladima podnosioca, odnosno realizatora projekta,
7. Biografije učesnika u projektu sa detaljno istaknutim kapacitetima i iskustvom za rad sa neformalnim grupama i mladima,
8. Obaveštenje o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja maldih, udruženja za mlade i njihovih saveza Ministarstva omladine i sporta.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

IV      Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019 – OPENS (opens2019.rs). Poslednji dan za podnošenje prijava je 15.08.2019. godine.

V      Postupak Javnog konkursa sprovešće stručna komisija koju imenuje Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS .

VI      Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu. Takođe, za nepotpune prijave će se smatrati one prijave u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni.

VII    ŠTA JE PARTICIPATIVNO BUDžETIRANjE I KAKO SU IZGLASANE UČENIČKE IDEJE?

Participativno budžetiranje (participativnibudzet.opens2019.rs) je demokratski proces u kom je srednjoškolcima omogućeno da uoče koji su to problemi koji ih okružuju i na koji način oni mogu da predlože kreativna rešenja koje će unaprediti njihovu sredinu i svakodnevnicu. Sam proces ima nekoliko koraka:

 • Informisanje parlamenta – cilj je informisati učenike o samom programu i procesu priključivanja na nivou škole;
  Mapiranje potreba – cilj susreta je da učenici izađu sa konkretnim idejama, koje će biti realne za izvođenje u okviru njihove škole, a koje će adekvatno odgovoriti na potrebe učenika;
 • Administrativna provera ideja – provera ideja sa stručnim osobljem škole, kako bi se odmah na početku utvrdilo koje projektne ideje nisu izvodljive, a u cilju uštede vremena i povećanja motivacije učenika;
 • Razrađivanje ideja – detaljan i jasan uvid u formu predloga projekata, prilagođavanje i usklađivanje materijala koji se traže za projektnu ideju sa realnim iznosima i celokupnom finansijskom konstrukcijom;
 • Finalizacija ideja – finalno uobličiti ideje i napraviti finalnu verziju projektnog plana;
 • Priprema za glasanje – pružanje podrške učenicima, komunikacija oko priprema učenika za samu prezentaciju ideja u školama;
 • Sajam ideja i glasanje – prezentacija projektnih ideja svim učenicima škole, objašnjenje o procesu glasanja i samo izvođenje procesa glasanja;
 • Proglašenje ideja – svečano proglašenje pobeničkih ideja iz svake škole;
 • Realizacija ideja – sprovođenje u delo svih pobedničkih ideja.

VIII      Sredstva namenjena realizaciji projekta treba da budu utrošena do 31. decembra 2019. godine.
Izglasane učeničke ideje treba da budu sprovedene u periodu od trenutka angažovanja do 29. februara 2020. godine.
Ukupan iznos dostupan za organizaciju koja bude pružala podršku neformalnim grupama je 2.590.000,00 dinara.
Vrednost pojedinačne učeničke ideje iznosi 70.000,00 dinara. Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava za finansiranje učeničkih ideja mora se izdvojiti 1.120.000,00 dinara.
Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava za angažovanje 6 facilitatora na 4 meseca mora se izdvojiti 1.080.000,00 dinara
Preostali iznos od 390.000,00 dinara je na raspolaganju organizaciji koji se može utrošiti na isplatu honorara za angažovane osobe na projektu (bruto iznos – honorara sa pripradajućim porezima i doprinosima) i/ili druge troškove neophodne za realizaciju projekta.

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS NEĆE finansirati:
− pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
− pristigle pasivne kamate;
− kupovina zemlje ili zgrada;
− plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta;
− dnevnice (dnevnice, po potrebi, uključiti u predviđene naknade za obavljanje predviđenog posla);
− pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;
− pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;
− plaćanje usluge prevoza vazdušnim ili vodenim saobraćajem;
− stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

IX KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:

Pri evaluaciji pristiglih prijava stručna komisija će bodovati elemente kriterijuma pristiglih predloga projekta na sledeći način:
1. tehnička ispunjenost zahteva – 60 bodova
2. pređašnje iskustvo aplikanta u radu sa neformalnim grupama i mladima – 15 bodova
3. stručni, odnosno kapaciteti za rad sa neformalnim grupama i mladima potrebni za realizaciju projekta, – 10 bodova
4. neophodni resursi – 5 bodova
5. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta – 5 bodova
6.finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta i ekonomičnost – 5 bodova

Predlog projekta sa najvećim brojem bodova će biti izabran i podržan za finansiranje.

X      Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 1 (jednim) projektom.
XI     Dodatne informacije se mogu dobiti u OPENSu na telefon 069/2019 334 ili 021 301 74 78/021 301 24 17, radnim danima od 9 do 17 časova ili na e-mail: dobrila@opens2019.rs.

XII NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA NA KONKURS

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte na adresu dobrila@opens2019.rs sa naznakom u nazivu PRIJAVA NA KONKURS OPENS2019. “ Uključi se, pronađi rešenje ”.

Blagovremene su sve prijave koje stignu na adresu do 15.08.2019. godine u 23:59h.

Konkursna dokumentacija mora biti na propisanim obrascima i poslata u PDF formatu. Obrasci se mogu naći na internet prezentaciji OPENS-a www.opens2019.rs.

XIII NAČIN OBAVEŠTAVANjA O ODLUCI O DODELI SREDSTAVA

OPENS će najkasnije 30 dana od dana zatvaranja konkursa na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji staviti na uvid javnosti spisak svih učesnika na konkursu, kao i rezultate konkursa i podržane predloge programa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dokumenta za prijavu:

 1. Obrazac predloga budžeta projekta
 2. Obrazac za prijavu udruženja, PB
 3. Odluka o obrazovanju stručne komisije

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »