PODRŠKA UNAPREĐENJU MENTALNOG ZDRAVLJA MLADIH

Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS” uz finansijsku podršku Grada Novog Sada, u okviru programa „Mladi ljudi, velika dela“ r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKTA PODRŠKE ORGANIZACIJAMA ZA MLADE I ORGANIZACIJAMA MLADIH KAO ODGOVOR NA IZAZOVE PANDEMIJE – PODRŠKA UNAPREĐENjU MENTALNOG ZDRAVLJA MLADIH

I Javni konkurs se raspisuje za finansiranje projekta podrške pružaocima usluga namenjenim unapređenju mentalnog zdravlja mladih kao odgovor na izazove pandemije u okviru programa „Mladi ljudi, velika dela“ definisanim programom iz Aplikacije Grada Novog Sada ”Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS 2019” (Stub VI – JAČANJE KAPACITETA OMLADINSKIH ORGANIZACIJA; opens2019.rs), a podrazumeva projekat čija je realizacija predviđena u 2020. godini.

Sredstva su obezbeđena Planom finansijskog poslovanja realizacije projektnih aktivnosti tokom 2020. godine OPENS iz budžeta Grada Novog Sada, kao podrška OPENS projektu koji je proglašen projektnom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i to za: – Realizaciju programa MLADI LJUDI, VELIKA DELA.

II Pravo učešća na konkursu imaju svi pružaoci besplatnih usluga namenjenih unapređenju mentalnog zdravlja mladih, posebno udruženja mladih i udruženja za mlade, kao i druga udruženja koja su osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon) i registrovani u Agenciji za privredne registre; imaju sedišta i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Novog Sada.

III Obrasci za prijavu preuzimaju se uz tekst konkursa na opens2019.rs. Obrazace je potrebno poslati elektronskim putem, sa obaveznom pratećom dokumentacijom na office@opens2019.rs sa naznakom: Konkurs „Podrška unapređenju mentalnog zdravlja mladih“.

Sva dokumentacija podnosi se u 1 (jednom) primerku.

Učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi i:

 1. Obrazac predloga projekta
 2. Obrazac predloga budžeta projekta – detaljno razrađen budžet projekta

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

IV Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019 – OPENS (opens2019.rs). Poslednji dan za podnošenje prijava je 29.10.2020. godine.

V Postupak Javnog konkursa sprovešće stručna komisija koju imenuje Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS”.

VI Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu. Takođe, za nepotpune prijave će se smatrati one prijave u kojima troškovi projekta nisu taksativno navedeni.

VII ŠTA JE PROGRAM PODRŠKE ORGANIZACIJAMA ZA MLADE I ORGANIZACIJAMA MLADIH KAO ODGOVOR NA IZAZOVE PANDEMIJE – PODRŠKA UNAPREĐENJU MENTALNOG ZDRAVLJA MLADIH

Polazna osnova

Proglašenje pandemije i vanredno stanje u velikoj meri uticali su na rad organizacija civinog društva, ali i rad ustanova i institucija. Organizacije su pokazale da su spremne da brzo i kvalitetno reaguju, da se prilagode specifičnostima krize sa kojom se društvo suočava, kao da je taj odgovor bude komplementaran sa potrebama mladih, kao njihovih korisnika, ali i šireg društva. Sa druge strane organizacije su se i same suočavale, i suočavaju se i dalje sa velikim izazovima u svom radu kako bi odgovorile na potrebe mladih, ali i izazovima sopstvene održivosti.

Pandemija i vanredna zdravstvena situacija ima ozbiljan uticaj na sve aspekte društva i utiče ne samo na zdravlje i ekonomije, već u velikoj meri i psihološko funkcionisanje i mentalno zdravlje mladih.

Organizacije civilnog društva u toku pandemije pokazale su se kao jedan od ključnih partnera državi, kako pri prvom odgovoru na krizu i brzo reagovanje tako i u obezbeđenju neophodnih usluga i servisa za mlade. Na kapacitete i iskustva organizacija u budućnosti treba računati kako bi se iskoristili svi postojeći kapaciteti za podršku građanima, posebno u vremenima velikih kriza. S druge strane potrebno je ulagati sistemski, programski i institucionalno u organizacije kako bi mogle neometano nastave sa radom. Ulaganjem u organizacije ujedno se ulaže u razvijanje programa, usluga i servisa neophodnih za odgovaranje na potrebe mladih i stvara se okruženje podsticajno okruženje za mlade.

Ciljevi i prioriteti programa

Osnovni cilj Programa podrške unapređenju mentalnog zdravlja je obezbeđenje povoljnih uslova za razvijanje dugoročnih programa namenjenih unapređenju mentalnog zdravlja mladih, kao brzi odgovor na promenjene uslove i nove potrebe društva usled pandemije.

Specifični ciljevi

Programa podrške unapređenju mentalnog zdravlja su:

CILJ 1 – Podsticaj pružaocima usluga iz domena mentalnog zdravlja u cilju

obezbeđenja neometane dostupnosti usluga besplatne psihološke podrške mladima, u

skladu sa povećanjem potreba usled pandemije;

– CILJ 2 – Podizanje svesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stereotipa, predrasuda i stigme povezanih sa mentalnim bolestima, promovisanje dostupnih usluga kroz medijsku i onlajn kampanju kao preventivne aktivnosti i priprema za potencijano pogoršanje epidmiološke situacije i njenih posledica po mentalno zdravlje mladih;

– CILJ 3 – Prikupljanje podataka i zagovaranje za unapređenje inkluzivnih omladinskih politika i kreiranje institucijalnih okvira podsticajnog okruženja za razvoj programa namenjenih unapređenju mentalnog zdravlja mladih. Glavni prioritet Programa podrške unapređenju mentalnog zdravlja biće odgovaranje na potrebe pružaoca usluga namenjenih unapređenju mentalnog zdravlja mladih koji su bili suočeni sa brojnim teškoćama u radu tokom pandemije, koje su otežavale njihov direktan rad sa mladima, a koji su istovremeno dali velik doprinosu u prevazilaženju posledica pandemije po mentalno zdravnje mladih.

VIII Kroz ovaj javni poziva biće podržani pružaoci usluga namenjenih unapređenju mentalnog zdravlja mladih koji pružaju besplatne usluge za mlade iz domena mentalnog zdravlja. Sredstva namenjena realizaciji projekta moraju biti utrošena na besplatne usluge za mlade iz domena mentalnog zdravlja. Sredstva namenjena realizaciji projekta treba da budu utrošena do 15 decembra 2020. godine. Projekat može da obuhvata i ranije nabavljena sredstva koja je organizacija pribavila iz sopstvenih sredstava, koja odgovaraju na potrebe projekta i visinu granta, zaključno sa 1.10.2020. godine.

Izveštaj o realizaciji projekta potrebno je dostaviti do 20.12.2020. godini.

Ukupan iznos koji je dostupan na osnovu ovog javnog konkursa za podnošenje predloga projekta je 800.000 dinara. OPENS zadržava pravo da ne dodeli sva dostupna sredstva ako prijave nisu ispunile zadate kriterijume.

Svaki projekat predložen u okviru Javnog konkursa mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih vrednosti: najmanja vrednost – 50 000 dinara, najviša vrednost 100.000 dinara.

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS NEĆE finansirati:

 • pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
 • pristigle pasivne kamate;
 • kupovina zemlje ili zgrada;
 • plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta;
 • dnevnice (dnevnice, po potrebi, uključiti u predviđene naknade za obavljanje predviđenog posla);
 • pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima
 • pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;
 • plaćanje usluge prevoza vazdušnim ili vodenim saobraćajem;
 • stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

IX KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:

Pri evaluaciji pristiglih prijava stručna komisija će bodovati elemente kriterijuma pristiglih predloga projekta na sledeći način:

 1. tehnička ispunjenost zahteva – 10 bodova
 2. pređašnje iskustvo aplikanta u radu na temi mentalno zdravlje mladih – 55 bodova
 3. stručni, odnosno kapaciteti za rad na unapređenju mentalnog zdravlja mladih – 20 bodova
 4. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta – 10 bodova
 5. finansijski plan – 5 bodova

Predlozi projekata sa najvećim brojem bodova će biti izabran i podržan za finansiranje.

X Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 1 (jednim) projektom.

XI Dodatne informacije se mogu dobiti u OPENSu na telefon 069/2019 334 ili na e-mail: dobrila@opens2019.rs.

XII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA KONKURS

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte na adresu office@opens2019.rs sa naznakom u nazivu: PRIJAVA NA KONKURS OPENS2019 – „Podrška unapređenju mentalnog zdravlja mladih“

Blagovremene su sve prijave koje stignu na adresu do 29.10.2020. godine u 23:59 časova. Konkursna dokumentacija mora biti na propisanim obrascima i poslata u PDF formatu.

XIII NAČIN OBAVEŠTAVANJA O ODLUCI O DODELI SREDSTAVA

OPENS će najkasnije 1. novembra 2020. godine na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji staviti na uvid javnosti spisak svih učesnika na konkursu, kao i rezultate konkursa i podržane predloge programa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »